Reklamačný poriadok

  1. Reklamácia sa uplatňuje písomne. V písomnej reklamácií je nutné uviesť jej dôvod, popísať charakter nedostatkov a doručiť Mgr. Tímei Kolberovej, PhD. na adresu Čingovská 1379/9, Košice – Sídlisko Nad Jazerom, 04012 buď osobne alebo poštou.
  2. Pokiaľ dodávateľ jazykovej výučby (Mgr. Tímea Kolberová, PhD. – peira.english) uzná reklamáciu odberateľa jazykovej výučby za odôvodnenú, zabezpečí na vlastné náklady nápravu. V tomto prípade má odberateľ nárok na náhradnú lekciu alebo zľavu z výučby, nakoľko výmena lektora nie je nárokovateľná.
  3. Odberateľ je povinný uplatniť nároky s nespokojnosťou výučby u dodávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia výučby. Za výučbu sa pre tento prípad považuje každá jednotlivá vyučovacia hodina. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby zanikajú, ak sú uplatnené oneskorene.
  4. Odberateľ musí spĺňať základné predpoklady na štúdium, týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Odberateľ je povinný informovať Mgr. Tímeu Kolberovú, PhD. vopred o skutočnostiach týkajúcich sa jeho zdravotného stavu vyžadujúceho prístup kvalifikovaného špeciálneho pedagóga. Mgr. Tímea Kolberová, PhD. nemá odborné vzdelanie a prax v oblasti špeciálnej pedagogiky, takže podané reklamácie ku ktorým viedli skutočnosti súvisiace so zamlčením akejkoľvek vážnej skutočnosti o zdravotnom stave odberateľa budú považované za bezpredmetné.

Nadobúda platnosť: 14. 09. 2017

Dátum poslednej úpravy: 20. 10. 2017

Vyhotovila: Mgr. Tímea Kolberová, PhD. – peira.english