Zásady ochrany osobných údajov

Na tomto mieste sa môžete zoznámiť so 1. Zásadami spracúvania osobných údajov pokiaľ ide o využívanie mojich služieb – jazykové kurzy angličtiny (osobne alebo cez Skype). Nižšie sa môžete oboznámiť aj so 2. Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú ako návštevníka tejto webovej stránky.

1. Zásady spracúvania osobných údajov pre budúcich a súčasných zákazníkov

Ak ste mojím zákazníkom/klientom/študentom, zverujete mi svoje osobné údaje. Z toho dôvodu zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Je pre mňa dôležité, aby Vaše údaje boli v bezpečí. Preto Vás žiadam, aby ste sa zoznámili s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Správca

Správcom Vašich osobných údajov som ja, t. j. Mgr. Tímea Kolberová, PhD. – peira.english, IČO: 51 120 640, DIČ: 1123711314, s miestom podnikania na adrese Čingovská 1379/9, 040 12 Košice – Nad Jazerom. Moja e-mailová adresa je: peira.english@gmail.com, tel. č. +421 905 800 091. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, teda určujem: a) ako budú osobné údaje spracovávané, b) za akým účelom, c) a ako dlho.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti od 25.05.2018, vrátane, teda Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prehlasujem, že:

  • Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
  • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
  • Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Účel spracovania a rozsah osobných údajov

Osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, spracovávam a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Zmluvné vzťahy a poskytovanie služieb

Údaje pre naplnenie tohto účelu sú Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, (ak ste FO – podnikateľ aj Vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ).

Vedenie účtovníctva/daňovej evidencie

Ak ste mojím zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Poskytnutie informácií o výučbe telefonicky alebo e-mailom

Vaše osobné údaje (meno, e-mail, telefónne číslo) využívam na zasielanie informácií o výučbe. Ak ste mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že Vás tieto informácie zaujímajú.

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom, resp. podpora cez FB

Na účely prípadného poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom spracúvam nasledovné Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresa, adresu, a históriu objednávok. V prípade, ak sa ma rozhodnete požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budem spracúvať Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom facebookovom profile a tie údaje, ktoré mi Vy sami počas komunikácie poskytnete. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

Riešenie sťažností zákazníkov

Ak sa ako zákazník rozhodnete podať sťažnosť v súlade s „Reklamačným poriadkom“, na účely riešenia Vašej sťažnosti spracúvam nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

Uplatňovanie mojich nárokov

Na účely uplatňovania mojich nárokov spracúvam nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby mnou, údaje uvedené v žalobe proti mne, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením mojich záujmov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov mnou je nevyhnutné na účely mojich oprávnených záujmov. Mojím oprávneným záujmom je pritom ochrana majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči mne. Príjemcom osobných údajov v tomto prípade môžu byť nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči mne uplatňované nároky alebo počas ktorej si ja môžem uplatniť moje vlastné nároky.

Plnenie mojich zákonných povinností

Spracúvam osobné údaje na účely plnenia mojich zákonných povinností. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov mnou je nevyhnutné na účely plnenia mojich zákonných povinností. Príjemcom osobných údajov v tomto prípade môžu byť nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijala som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie Vašich osobných údajov).

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom mám prístup predovšetkým ja a som viazaná mlčanlivosťou a informovaná v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií zvládam sama a nepotrebujem k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zabezpečiť vlastnými silami, využívam služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  1. Aplikácia IKROS – online aplikácia na vystavovanie faktúr pre živnostníkov a malých podnikateľov.
  2. Služba vedenia daňovej evidencie účtovníčkou.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že som povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: peira.english@gmail.com alebo poštou: Mgr. Tímea Kolberová, PhD., Čingovská 1379/9, 040 12 Košice – Nad Jazerom. Vy ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi (voči mne) právo na informácie, právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Pozrime sa bližšie, čo jednotlivé práva znamenajú.

Právo na informácie

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už týmto informačným dokumentom so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Vďaka práve na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Právo na doplnenie a zmenu

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek Vaše údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budem informovať e-mailom.

Právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. Informácie o Nariadení GDPR nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

2.  Zásady spracovania osobných údajov pre návštevníkov tejto webovej stránky

Adresa našej webovej stránky je https://peiraenglishkosice.com.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame:

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktorú sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Ak vyplníte na našej stránke kontaktný formulár, tak poskytnete nám vaše meno, e-mailovú adresu a text správy. Z toho dôvodu odporúčame, aby ste ako text správy uvádzali iba také informácie, ktoré si želáte zdieľať. Neuvádzajte, prosím, žiadne citlivé informácie v texte správy. Za pochopenie ďakujeme.

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave  alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, všetne sledovania vašej interakcia s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Zdroj: Paid Memberships Pro

Data Collected to Manage Your Membership

At checkout, we will collect your name, email address, username, and password. This information i sused to setup your account for our site. If you are redirected to an offsite payment gateway to complete your payment, we may store information in a temporary session variable to setup your account when you return to our site. At checkout, we may also collect your billing address and phone number. This information i sused to confirm your credit card. The billing address and phone number are saved by our site to prepopulate the checkout form for future purchases and so we can get in touch with you if needed to discuss your order.

At checkout, we may also collect your credit card number, expiration date, and security code. This information is passed to our payment gateway to process your purchase. The last 4 digits of your credit card number and the expiration date are saved by our site to use for reference and to send you an email if your credit card will expire before the next recurring payment.

When logged in, we use cookies to track some of your activity on our site including logins, visits, and page views.

Zdroj: Akismet

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter´s IP adress, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).